محمد قرباني
محمد قرباني

محمد قرباني

دانشکده: صنایع غذایی

رتبه علمی: دانشيار

گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی

پست الكترونيكي: m(dot)ghorbani(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 22468
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان